Inženjering

 • Projektovanje zaštite od požara
 • Projektovanje sistema aktivne zaštite (sprinkler sistemi, sistemi za automatsko gašenje požara – prirodnim sredstvima – gasovima (azot, argon, ugljučni dioksid), hemijskim sredstvima ( NOVEC 1230, FM 200), kombinacija vode i gasa, vodenim aerosolom
 • Projektovanje vatrodojavnih sistema
 • Izrada Procjena ugroženosti od požara i eksplozija i Planova zaštite od požara za firme, općine, gradove, kantone,državne organe i druge institucije
 • Izrada Planova evkuacije
 • Izrada Elaborata zaštite od požara
 • Izrada Procjena ugroženosti radnih mjesta
 • Izrada Pravilnika zaštite na radu
 • Izrada Programa mjera zaštite na radu
 • Izrada Programa obrazovanja i obuke zaposlenika iz oblasti ZNR-a
 • Izrada Programa obrazovanja i obuke zaposlenika iz oblasti ZOP-a
 • Izrada Evidencija iz oblasti ZNR (EZ 07 i EZ 05)
 • Izrada Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi